GEBOUWEN

GEBOUWEN

GEBOUWEN 2018-05-25T16:51:13+00:00
•• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Inventarisatie

Het onderzoek van de kerkgebouwen is al een heel eind gevorderd. Alwin Kaashoek van ‘KAAder kerkadvies’ inventariseert en analyseert alle kerkgebouwen en ook de financiële huishouding daarvan.

Zaken als bezettingsgraad, mogelijkheden om meer te verhuren, beheer etc. worden hier ook in meegenomen en zoveel mogelijk op dezelfde noemer gebracht.  Dat resulteert in een rapport met gegevens die nodig zijn om de afweging te maken met welke gebouwen de Protestantse Gemeente Zwolle het beste verder kan en van welke gebouwen we (al dan niet op termijn) afscheid moeten nemen.

Waardering gebouwen
De waardering is voornamelijk relatief bedoeld voor de 6 kerkgebouwen ten opzichte van elkaar. Het uiteindelijke advies zal hierin verder gaan omdat dan ook de wensen en toekomstbeelden vanuit de wijkgemeente op de gebouwsituatie zullen worden toegepast.

Uitbreiding / aanpassing?
Bij het bepalen van de mogelijkheden voor uitbreiding en aanpassing van het gebouw is o.a. rekening gehouden met de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, de functioneel-stedenbouwkundige mogelijkheden in de omgeving, de eigendomsgrenzen en de bestaande ruimtelijk-architectonische karakteristieken van het betreffende kerkgebouw. Tevens is rekening gehouden met de eventuele monumentale of beschermde status van het gebouw, de ‘financiële impact’ van de ingrepen en de verwachte marktvraag.

Kerkelijk gebruik?
De mate waarin het kerkelijke gebruik een nieuwe rol gaat spelen, zal in een later stadium in het rapport worden opgenomen.

Exploitatie
De genoemde bedragen zijn overgenomen uit documenten die door het College van Kerkrentmeesters akkoord zijn bevonden. Het gaat hierbij om beleidsdocumenten, meerjarenplannen en -begrotingen, welke als uitgangspunt dienen voor nieuw beleid.

Voortschrijdend inzicht, incidentele wijzigingen of veranderingen, dan wel actuele bedragen zijn derhalve (nog) niet opgenomen. Verantwoording over de wijze waarop deze cijfers tot stand komen ligt bij het College van Kerkrentmeester van de Protestantse Kerk Zwolle.

De opgenomen cijfers komen vanuit de brondocumenten op dezelfde wijze tot stand en zijn daardoor vergelijkbaar. Op eenzelfde vergelijkbare wijze zijn de bedragen in dit rapport opgenomen. Uitzonderingen zijn zoveel als mogelijk benoemd en traceerbaar.

Adventskerk
Vooralsnog gaan we uit van het feit dat SIO een zelfstandige organisatie is, waarvan de PGZ de Adventskerk huurt. De werkelijkheid is echter complexer omdat de PGZ ook risicodragend participeert in de exploitatie van SIO en. er van oorsprong een inhoudelijke verbondenheid is. Bij de uiteindelijke advisering zal hier rekening mee worden gehouden.

Benieuwd naar het gehele rapport?
Ontvang het rapport via de knop hieronder.

Download